1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

新出稀有色藍金影ay11 12新面相自家養育英國長毛短毛貓五隻

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2023-12-26 刊登者: Michael 已驗證
詳情內容

🐯罕有藍金金影,個個貓毛爆炸,肥嘟嘟,豆豆眉

😻已打一針杜蟲,超級活潑健康,識埋貓砂識嗲人

🌸悉心呵護,餵食百利instinct貓糧同羊奶

✅自家養育中,iphone直出多相,隨時睇相睇片,一齊買有折扣!

☎️有意請WhatsApp:59652511

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5681958/