1. 88DB
  2. 物業地產
  3. 海外房地產

英國二手物業代理 Property Sourcing Agents

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2021-04-13 刊登者: 5properties.co.uk
詳情內容

你不需要親自到英國睇樓, 代你節省時間及金錢。我們幫助由搵樓,睇樓,驗樓, 買樓,收樓, 裝修至出租出售。 盡全力幫你買到找到你心儀物業。

我們介紹選擇二手物業, 因為英國新樓比舊樓樓價貴16一29%, 新舊樓每月租金差不多, 回報會比新樓高。無論您在香港或您已經在英國,如果您需要任何幫助,請與我們聯繫:  info@5properties.co.uk   whatsapp +44 7787842008

如果您需要更多詳情,請瀏覽: https://www.5properties.co.uk

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Property/Overseas-Realty/ad-5594539/