1. 88DB
  2. 健康及醫療
  3. 牙醫

何烜泰

轉載資訊
詳細資料
英國倫敦大學牙科學士
英國皇家外科醫學院牙科院士
澳紐皇家牙科醫學院院士
英國皇家外科醫學院牙科執照
英國倫敦大學臨床牙科學碩士(修復齒科)
英國皇家外科醫學院及格拉斯哥皇家醫學院牙齒修復學院員
星期一: 09:30 am - 1:00 pm,2:30 pm - 7:00 pm
星期二: 09:30 am - 1:00 pm,2:30 pm - 7:00 pm
星期三: 09:30 am - 1:00 pm,2:30 pm - 7:00 pm
星期四: 09:30 am - 1:00 pm,2:30 pm - 7:00 pm
星期五: 09:30 am - 1:00 pm,2:30 pm - 7:00 pm
星期六: 09:00 am - 1:00 pm,2:00 pm - 5:00 pm
星期日: 休息
公眾假期: 休息
不應診
聯絡資訊
https://88db.com.hk/Health-Medical/Dentist/ad-5307110/