1. 88DB
  2. 結婚
  3. 場地佈置

Candy Corner嘅佈置連糖果小食套餐

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2016-12-03 刊登者: Lets Get Together
詳情內容

12月喇! 各位準新人準備好你地嘅夢想婚禮未?
我地剛剛就幫左對新人為一場夢幻婚禮添加左唔少歡樂氣氛喇!
我地嘅CandyCorner有幾靚? 就係靚到連見慣婚禮嘅場地工作人員都話: "哇~~! 好靚呀!

見過咁多candycorner最靚係依個呀!"
你都想你一生人一次嘅婚禮增添色彩?

快d向我地查詢啦! CandyCorner上門怖置連糖果服務最平$580就夢想成真喇!

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Wedding/Wedding-Decorations/ad-5492944/