1. 88DB
  2. 物業地產
  3. 車位

屯門彩華花園 有蓋特闊車位 連租約 可交吉 免佣

更新於: 2022-07-01 130 刊登者: Jimmy
價格資訊
HK$120萬
詳細資料
私家車
有蓋
語言選項
廣東話, 英文, 國語, 其他
詳情內容

屯門彩華花園 有蓋特闊車位 連租約 可交吉 免佣 

無買賣限制、無使用限制

罕有闊位 

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Property/Parking-Slot/ad-5636214/