1. 88DB
  2. 飲食
  3. 香港餐廳

豐衣足食 葵盛店

轉載資訊
餐廳資料
葵涌
詳情內容

豐衣足食 葵盛店

餐廳位於葵涌葵盛圍63號葵盛東商場地下葵盛東街市5號舖 (此店與葵芳豐衣足食為兩間唔同店)


餐廳資料

豐衣足食 葵盛店

地址: 葵涌葵盛圍63號葵盛東商場地下葵盛東街市5號舖 (此店與葵芳豐衣足食為兩間唔同店)

電話: 97464895


相關連結
FaceBook: http://bit.do/frgQU


營業時間
星期一 10:30-20:00
星期二 10:30-20:00
星期三 10:30-20:00
星期四 10:30-20:00
星期五 10:30-20:00
星期六 10:30-20:00
星期日 10:30-20:00

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Food-Beverage/Other-Hong-Kong-Restaurants/ad-5662515/