1. 88DB
  2. 飲食
  3. 香港餐廳

夏娃

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

夏娃

餐廳位於北角和富道118號康華大廈地下C1號舖


餐廳資料

夏娃

地址: 北角和富道118號康華大廈地下C1號舖

電話: 34622000


相關連結
FaceBook: https://www.facebook.com/280543992450471/
IG: https://www.instagram.com/eve.bistro/
OpenRice: https://s.openrice.com/QrbS0fbi800


營業時間
星期一 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30
星期二 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30
星期三 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30
星期四 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30
星期五 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30
星期六 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30
星期日 11:30 - 15:00, 18:00 - 22:30

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Food-Beverage/Other-Hong-Kong-Restaurants/ad-5661493/