1. 88DB
  2. 教學進修
  3. 補習

生物疫境補習班 5🌟🌟筆記

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2020-08-29 刊登者: 5🌟🌟Biology
詳情內容

☑️香港中文大學食物及營養科學系榮譽畢業🎓
☑️於公開試考獲🅰️級成績
☑️深明同學學習生物困難, 所教之學生均於短時間內有所進步🆙
☑️親自編寫筆記, 內容涵蓋必考必讀範圍, 不必再浪費金錢購買坊間參考書
☑️八年教授DSE BIO學生經驗, 專科專教, 對學生常犯錯誤了如指掌
☑️學生來自各區名校, 如女拔, 華仁, 皇仁, 德望, 英華,保良局董玉娣, 聖公會林護紀念

很多學生都不知如何可以讀好Bio,以為讀bio 只需死記硬背或背marking就可過關,其實不然,Bio其實每個課題之間的概念是環環相扣的,如不明白當中的關連是很難於公開試中考取高分的,Zoe除了教授考試技巧外,還要幫學生打通仼督二脈,務求令學生明白每一課題間之關連,把所學的知識融會貫通,培訓岀舉一反三之能力,面對多變的題目都能輕鬆化解。從近年考卷中可以發現BIO已不再是死記硬背的科目,而是要求學生可否把學到的知識靈活運用,就算記憶力稍遜的同學都可考取佳績。


📚課程由淺入深,每一課題均採用自編筆記,輔以大量圖片。
📚課堂有別於一般導師以練習和學生發問為每堂核心,相反,課程將以筆記講解為主導,不主張死記硬背,也不鼓勵背誦。
📚通過發問,分析及講解中引導學生思考,從而訓練出舉一反三之能力,並教授特別解題及答題技巧,於練習中鞏固所學。
📚某些艱深試題亦只需一點技巧,
便可化解所有同學仔均覺難明的題目。
📚筆記緊貼DSE題型發展,涵蓋更深及必讀概念,教法由淺入深,所教之學生均於短時間內有所進步 。
於公開考試中取得五或以上成績的人數更達接近八成,深受家長歡迎。

 

設有首堂試堂優惠,請於電郵留下聯絡電話及姓名,將盡快回覆。
地點及補習費用將另議。小組二人起,學費更優惠。
如於補習社試堂,將享首堂優惠,詳情請電郵查詢。

歡迎家長比較及查詢 [email protected]或致電64826529 Zoe聯絡

Zoe嘅筆記已上架, 有興趣嘅同學可致電查詢訂購詳情😄

唔想補習😳?冇方向讀Bio? 唔想自己寫筆記😩?寫筆記好麻煩,好浪費時間😢?教科書睇完都唔識做papers😑? 想用最短時間吸收最多嘅野?
咁Zoe 嘅筆記應該幫到同學喇🤗

筆記特色

💟內容涵蓋必記必讀範圍 📝📝
自學版筆記由Zoe親自編寫,拆解及分析30年past paper題目背後考核重點和邏輯思維,將之寫入筆記,沒有多餘廢話😳,內容緊貼題型發展,經過精心鋪排,由淺入深,以列點方式,一步一步帶領同學明白每一個生物概念,並插入必考圖片 ,務求使同學更易了解內容😉。配合筆記攻略,教埋同學點用份筆記,不必再購買其他坊間參考書🤭

💟考試導向,以marking 做筆記
同學成日話明明寫得好長,但都係好低分😖😖。
其實就係因為答得唔中point, 冇加入bio 嘅概念去答,答嚟答去都係表面嘅野🙈🙈
筆記內容以歷屆marking (包括AL, CE, DSE) 為籃本,有答題框架,亦有表格去歸納和比較重點,同學能明白課題內容嘅同時又可記埋攞分字眼!🆙🆙

💟附送歷屆試題分類練習連by topics 答案
考DSE, 最最最重要當然就係熟做 past paper 啦❗️該課CE - DSE 嘅分類試題連marking會隨筆記以soft copy 送給同學, 增加實戰經驗, 校內考試level up,公開試就sure win la🤩
做曬咁多年past paper, 仲唔穩奪5或以上🌟🌟成績!😎😎

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Lesson-Instruction/Tutor/ad-5585655/