Hide in 20s

https://88db.com.hk/Business/Legal/ad-4469883/

在中國涉嫌
     走私、妨害對公司企業的管理秩序罪(虛報註冊資金、抽逃資金、員工受賄索賄)
     破壞金融管理秩序罪(非法吸收公眾存款、偽造、變造金融票證、操縱證券交易價格、洗錢)
     金融詐騙罪(非法集資、金融票據詐騙、信用卡詐騙、保險詐騙)
     侵犯財產罪
     販毒

     妨害國(邊)境管理罪
     妨害文物管理罪
     毒品罪
     貪污賄賂罪
     重婚罪

提供法律服務
     會見犯罪嫌疑人
     申請取保候審
     爲服刑人士解答減刑的法律法規
              
補充資訊
Mall-E 精選產品