1. 88DB
  2. 物業地產
  3. 車位

Oma Oma 車位短/長租

更新於: 2022-08-09 403 刊登者: Chan
價格資訊
HK$4500
詳細資料
私家車
室內
語言選項
廣東話, 英文, 國語
詳情內容

短租:$5000/月,一個月按金,一個月上期,一個月通知

長租:一年死約,每次續一年,約到兩個月前通知續約。兩個月按金,一個月上期。

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Property/Parking-Slot/ad-5652248/