1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物店

HUNG TO

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

HUNG TO

新界沙田正街 20號沙田街市S17-S19號舖


寵物店簡介

HUNG TO
位於沙田區的寵物店
地址 新界沙田正街 20號沙田街市S17-S19號舖
Address S17-S19, SHA TIN MARKET, 20 SHA TIN CENTRE STREET, SHATIN, N.T.
電話 93412051

資炓攝取自
《漁護署》持牌寵物店名單(2022-07-08)

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Pet/Pet-Shop/ad-5651576/