1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

自家留種 英短bb 2仔2女

更新於: 2022-05-03 868 刊登者: CK 已驗證
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
英國短毛貓
雌性
詳情內容

爸爸銀影 媽媽金影
精靈痴人bb 
2仔 2女 5/3出世 可以上門睇 需要一齊去打針
仔仔係白色主色 有少少銀邊
女女係深色啲嘅銀影
中高糧 ~10000 只限自養

WhatsApp 98247527

tg mc61623

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5634314/