1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物領養

孟加拉豹貓 3個半月大 最後2只 75xx

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2022-12-25 刊登者: MC
詳情內容

孟加拉豹貓 3個半月大 最後2只 75xx

最後一仔一女

長沙灣區上門睇貓 

聯絡 5983 6234

自家繁殖 健康強壯貪玩

包一針 陪睇鄰近城大獸醫

相片
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Pet/Adoption/ad-5671933/