1. 88DB
  2. 飲食
  3. 香港餐廳

永樂麵包面包批發工廠

更新於: 2020-07-31 1,301 刊登者: 永樂麵包面包
詳情內容

麵包批發自置工廠

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
關鍵字
https://88db.com.hk/Food-Beverage/Other-Hong-Kong-Restaurants/ad-5584772/