Hide in 20s

https://88db.com.hk/Car-Bike/Special-Offer/ad-5160792/

IPMC-國際專業驗車,提供買車前上門全面檢檢服務,在買車交易前先檢驗二手車性能狀況..避免購入問題二手車.我們是擁有認可專業資格,驗車技工更獲得香港政府汽車技工資格,讓每位客戶更放心使用IPMC的驗車服務.


我們的流動工作車備有一套完善的驗車工具,專業檢驗報告,針對二手車問題所制定之全方位服務..!


IPMC絶對是公正無私,為每一位客戶評估二手車..!


                                                            國際專業驗車中心 http://www.ipmc.com.hk

補充資訊