1. 88DB
  2. 買賣及批發
  3. 寵物- 水族

大量出售六角龍幻體及成體,

更新於: 2015-07-08 591 刊登者: returnerchiu
水族及爬蟲類別
其他
水族用品
鹹水族
詳情內容

六角龍幻體及成體


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

白化, 黃金, 莫藍
幻體大約4吋至5吋 - 售價HKD$120 一條
大約6吋至7吋 - 售價HKD$200 一條


大量出售六角龍幻體及成體, 元朗交收!

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Buy-Sell/Pets-Aquarium/ad-5324565/