1. 88DB
  2. 商業
  3. 生意頂讓

頂讓長洲正中心靚鋪外賣早餐店(食物製造廠牌)

更新於: 2022-08-10 137 刊登者: CHIU DIM LIMITED 已驗證
價格資訊
HK$27000
詳細資料
飲食
免付佣金
500
詳情內容

不議價,有意請到潮點查詢。

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Business/Business-for-Sale/ad-5652305/