1. 88DB
  2. 商業
  3. 創業加盟

創業良機

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2015-10-18 刊登者: SUSAN
詳情內容

                                                                                                              尋找合作伙伴

 

婚紗店及功能性內衣多項業務,尋求合作伙伴。

完善系統及培訓

旺區,- 尖沙咀

近火車站

WHATSAPP 93728723

 

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Business/Business-Start-Up-Aliance/ad-5457237/