1. 88DB
  2. 美容
  3. 美甲

IISPM 專業紋繡及美甲店(旺角)

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2018-08-14 刊登者: IISPM國際紋繡學會(美容化妝教學中心)
詳情內容
 
店主推介
 
首次試做價GEL手

 
SOAK OFF GEL  手 

HARD GEL 手 

 
 
SOAK OFF GEL  腳

HARD GEL  腳

 

 
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Beauty/Manicure-Pedicure/ad-5494720/